Europese Commissie

- Eerste EU-rapport over statistieken inzake mensenhandel (April 2013)

Dit rapport bevat statistieken over het totaal aantal slachtoffers naar gender, leeftijd en uitbuitingsvorm, en bevat ook statistieken over de nationaliteit van de slachtoffers en het type assistentie en bescherming dat werd verkregen. Het eerste rapport bevat statistisch gegevens van alle 27 EU-lidstaten, Kroatië en de volgende EU-kandidaat-lidstaten en EFTA/EER landen: Ijsland, Montengefro, Noorwegen, Servië, Zwiteserland en Turkije.

- Tweede EU-rapport over statistieken inzake mensenhandel (2014)

- EU-rechten van slachtoffers van mensenhandel (2013)

Dit document biedt een overzicht van deze rechten op basis van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, EU-richtlijnen,  kaderbesluiten en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met aanvullende rechten voor minderjarigen.

- Richtsnoeren voor de identificatie van slachtoffers (2013)

Dit document geven  richtsnoeren voor mensen die bij hun dagelijkse werkzaamheden op mogelijke slachtoffers kunnen stuiten, zoals grenswachten en consulaatsmedewerkers.

Raad van Europa

GRETA is Groep van deskundigen inzake de strijd tegen mensenhandel belast met het toezicht op de tenuitvoerlegging van de verbintenissen aangegaan door de 40 landen die een verdrag van 2005 ter bestrijding van mensenhandel hebben bekrachtigd.

- Eerste rapport betreffende België (25 september 2013)

- Derde voortgangsrapport (17 Oktober 2013)

Global Project on Cybercrime – Report Protecting Children Against sexual violence: the criminal law benchmarks of the Budapest and Lanzarote Conventions.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa is een politieke organisatie van 57 landen en heeft een speciale vertegenwoordiger en coördinator voor de bestrijding van mensenhandel. De speciale vertegenwoordiger en coördinator voor de bestrijding van mensenhandel ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van beleid tegen mensenhandel in de OVSE-lidstaten.

Recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking

Europees Bureau voor de grondrechten (FRA)

Het Europees Bureau voor de grondrechten is een agentschap van de Europese Unie. Zijn mandaat is : verzamelen van gegevens met betrekking tot de naleving van de grondrechten, adviezen verstrekken en aanbevelingen doen aan de instellingen van de Europese Gemeenschap en de lidstaten ervan, opmaken van jaarverslagen omtrent de naleving van mensenrechten.

- laatste rapport van FRA (2012)