Belgische wetgeving

MENSENHANDEL

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel

Deze wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan het Strafwetboek.

Het is enerzijds niet langer een basisvereiste dat de auteur van de misdaad dwang uitoefende op het slachtoffer, anderzijds is de instemming van het slachtoffer ook zonder belang geacht.

De wet van 13 april 1995 verbiedt ook het verspreiden van kinderpornografie over het Internet. Toch blijft het produceren en importeren van pornografisch materiaal waarin kinderen voorkomen, onbestraft indien hiermee geen commercieel doeleinde nagestreefd wordt.

Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers

De wet van 10 augustus 2005 zorgde voor een grondige herziening van de wetsartikelen in verband met mensenhandel.

Met de Wet van 10 augustus 2005 werden de wettelijke bepalingen inzake mensenhandel grondig herzien. Het misdrijf mensenhandel is als autonoom misdrijf opgenomen in de artikelen 433quinquies tot 433nonies en wordt voor het eerst expliciet gedefinieerd in het Strafwetboek. Daarenboven, kunnen voortaan zowel vreemdelingen als Belgen het slachtoffer worden van mensenhandel: mensenhandel hoeft niet langer grensoverschrijdend te zijn, ook de interne mensenhandel wordt strafbaar gesteld.

Positief aan deze nieuwe wetsbepaling is dat voortaan niet enkel mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie strafbaar is, maar ook mensenhandel met het oog op allerlei andere doeleinden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan wat internationaal en Europees vereist is en wordt er komaf gemaakt met de belangrijkste tekortkoming van de voormalige mensenhandelwetgeving van 1995 (hierboven vermeld).

Wet van 29 april 2013 tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel

Met het oog op het verduidelijken van de definitie van mensenhandel en deze zo volledig mogelijk te maken, wijzigt deze wet artikel 433quinquies van het Strafwetboek grondig.

Wet van 24 Juni 2013 houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers

Deze wet voorziet hogere boetes in functie van het aantal slachtoffers van de auteur van het misdrijf; de boete wordt vermeerderd met het aantal slachtoffers die hij gemaakt heeft. Elke vorm van seksuele uitbuiting is voortaan strafbaar gesteld, waaronder dus ook seksuele uitbuiting met persoonlijke doeleinden.

SEKSUELE UITBUITING

Wet van 13 april 1995 betreffende het seksuele misbruik ten aanzien van minderjarigen

De wet stelt nieuwe beschikkingen vast die zorgen voor een hogere bescherming van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Zo voorziet deze wet o.a. dat de strafvervolging pas begint te verjaren vanaf de dag dat het slachtoffer meerderjarig wordt. Ook wordt een adequate begeleiding van minderjarigen tijdens hoorzittingen gegarandeerd.

Wet van 28 November 2000 betreffende de strafrechtelijke  bescherming van minderjarigen

Deze wet streeft het moderniseren na van alle materie die betrekking heeft tot de schennis van zeden, om zo meer samenhang te brengen aan het Strafwetboek en de bescherming van minderjarigen te verhogen.

Er is eveneens een nieuw artikel 10ter ingevoerd in het Wetboek van Strafvordering in verband met het extraterritorialiteitsbeginsel. Het vervolgen van landgenoten of buitenlanders die in het buitenland seksuele misdrijven hebben gepleegd is nu mogelijk gesteld, voor het minst dat deze tegen een minderjarige van 16 of jonger zijn begaan.

 

Nationale Actieplannen

De Nationaal Actieplan tegen mensenhandel (2015-2019)

De Nationaal Actieplan tegen mensenhandel (2008-2011 en 2012-2014)

Centra slachtoffers

Om de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel te garanderen werden er drie gespecialiseerde centra door de federale regering en de gemeenschappen en gewesten gefinancieerd:

De structuren van de centra zijn niet aangepast voor de opvang van minderjarigen. Daarom worden minderjarige slachtoffers van mensenhandel in principe opgevangen in centra voor niet-begeleide minderjarigen / slachtoffers mensenhandel:

  • Esperanto, Wallonië
  • Minor-Ndako & Juna, Brussel & Vlaanderen