Europese normen

  • Raad van Europa 

De  Raad van Europa heeft 47 Europese landen en Een belangrijk doel van de Raad van Europa is het bevorderen van de eenheid tussen de lidstaten door het zekerstellen van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in Europa.

Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (2001) 

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (2005)

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Verdrag van Lanzarote, 2007)

  • Europese Unie

Richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan (Richtlijn mensenhandel 2011/36/EU – 2011)

Deze nieuwe richtlijn stelt minimumvoorschriften op in de hele Europese Unie (EU) betreffende de definitie van strafbare feiten en sancties met betrekking tot mensenhandel. Stelt de Commissie ook een Strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 voor die concrete maatregelen bevat om de omzetting en uitvoering van Richtlijn.

Richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (Richtlijn 2011/92/EU – 2011)

Deze richtlijn harmoniseert in de hele de Europese Unie (EU) de strafbare feiten betreffende seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen alsook kinderpornografie. Ze legt ook de minimumsancties vast. De nieuwe regels bevatten tevens bepalingen om kinderpornografie op het internet en sekstoerisme tegen te gaan.

Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit (Richtlijn 2012/29/EU - 2012)

De nieuwe richtlijn houdt niet alleen een aanzienlijke versterking in van de rechten van slachtoffers en hun gezinsleden op informatie, ondersteuning en bescherming, maar ook van hun rechten in strafprocedures.

EU-agenda voor de rechten van het kind (Com 2011/60 - 2011)

In de EU-agenda worden 11 maatregelen aangekondigd die de Commissie in de komende jaren zal nemen. In de toekomst moet EU-beleid dat direct of indirect op kinderen betrekking heeft, worden ontwikkeld, uitgevoerd en gecontroleerd met inachtneming van het beginsel van het belang van het kind.

Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen (Com 2012/196)

De strategie is opgebouwd rond vier elkaar versterkende pijlers: bevorderen van kwalitatief hoogwaardige online-inhoud voor jonge kinderen, zorgen voor meer sensibilisering en responsabilisering, creëren van een veilige online-omgeving voor kinderen en bestrijden van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Internationale normen

  • Verenigde Naties

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (20 november 1989)

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een juridisch bindend instrument . 193 landen het verdrag geratificeerd. Het erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen.

Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (25 mei 2000)

Het Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, ter aanvulling van het VN-Verdrag inzake Grensoverschrijdende Georganiseerde Misdaad ( 15 november 2000)

  • Internationale Arbeidsorganisatie

Verdrag nr. 182 betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid (17 Juin 1999)